Regulamin

R E G U L A M I N   K U R S U


 1. Zajęcia z poszczególnych przedmiotów odbywają się od września do końca kwietnia w wymiarze ustalonym, po konsultacjach z wykładowcą.

 2. Odpłatność za kurs jest rozłożona na 8 miesięcy (comiesięczne zaliczki).

 3. Uczestnik kursu – podpisując niniejszy regulamin – zobowiązuje się:

  • brać udział w zajęciach przez cały okres trwania kursu (ewentualną rezygnację należy poprzedzić miesięcznym okresem wypowiedzenia),

  • do 15-go każdego miesiąca wpłacać kwotę pokrywającą ustalone koszty zajęć zaplanowanych w danym miesiącu (zajęcia, które nie odbędą się z powodu nieobecności wykładowcy zostaną odrobione w innym terminie),

  • nie występować z roszczeniami o zwrot opłaty za zajęcia, które opuścił (ponoszone koszty organizacji kursu uniemożliwiają taką operację),

 4. Centrum Usług Edukacyjnych „SCIENTIA” S.C. zapewnia:

  • prowadzenie zajęć przygotowujących do matury zgodnie z ustalonym harmonogramem przez doświadczonych i posiadających niezbędne kwalifikacje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (m.in. egzaminatorów maturalnych), gwarantujących tym samym wysoki poziom nauczania,

  • odpowiednie warunki kształcenia (dobrze wyposażone sale wykładowe, materiały szkoleniowe, zajęcia w grupach nieprzekraczających 12 osób)


Akceptuję powyższe warunki regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

....................................................................

(czytelny podpis uczestnika kursu)

Przyjdź lub zadzwoń !

ul. Marszałkowska 9 (I piętro)
tel/fax (17) 8611718, 607994040
adres ukryty
35-215 Rzeszów