JĘZYK POLSKI
Zapytaj
Założenia programowe
Rewolucja na maturze – nowa formuła
egzaminu z języka polskiego.


Po 10 latach funkcjonowania Nowej Matury Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała się na dokonanie zmian mających przywrócić prestiż maturze z języka polskiego. Kwitnący w internecie handel gotowymi prezentacjami maturalnymi i powszechne uczenie się ich przez maturzystów na pamięć doprowadziły do obniżenia rangi tego egzaminu. W przypadku egzaminu pisemnego największej krytyce podlegały legendarne już schematy oceniania, które ukształtowały przekonanie o konieczności „wstrzelenia się w klucz” przez maturzystę, co miało upodabniać rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych do „zgadywania” poprawnych odpowiedzi.
Zdający maturę ustną będzie losował jedno spośród kilkudziesięciu zadań egzaminacyjnych przeznaczonych na dany dzień matury i po ok. 15-minutowym przygotowaniu przedstawi ok. 10-minutową wypowiedź na wylosowany temat, po czym odbędzie się ok. 5-minutową rozmowę, podczas której odpowie na pytania zadawane przez egzaminatorów.
W praktyce części ustnej egzaminu najdalej idące konsekwencje może nieść jego zakres. Zadania egzaminacyjne zostaną bowiem oparte o szeroko rozumiane teksty kultury. Podstawą wypowiedzi ucznia może więc być nie tylko fragment tekstu literackiego, ale także: reprodukcja obrazu, fotografia rzeźby, plakat (teatralny, filmowy, uliczny), tekst językoznawczy. Sprawdzanie umiejętności odczytywania i rozumienia takich przekazów ma na celu kształcenie zdolności świadomego uczestnictwa w kulturze przez młodego człowieka.
Nie mniej istotne zmiany dotyczą egzaminu pisemnego. Arkusz maturalny-jak do tej pory-składał się będzie z testu czytania ze zrozumieniem i dwóch tematów do napisania wypracowania, z których uczeń wybierze jeden. Ważna zmian dokona się w wypracowaniu na poziomie podstawowym, które będzie wymagało od zdającego napisania rozprawki lub interpretacji tekstu poetyckiego.
Napisanie rozprawki na poziomie maturalnym wymaga pogłębionej refleksji, umiejętności redakcyjnych, a także wykorzystania wiedzy na temat literatury wyniesionej zarówno z gimnazjum (III etap edukacyjny), jak i liceum (IV etap edukacyjny). Wymaga również oryginalności, a przede wszystkim wiedzy o literaturze. W tekście sprawdzane i oceniane będą nie poglądy zdającego, tylko umiejętność sformułowania stanowiska i jego uzasadnienia (np. Rozważ, czy samotność jest szansą dla człowieka czy ograniczeniem?).
W przypadku drugiego z tematów do wyboru, interpretacji tekstu poetyckiego, na szczególną uwagę zasługuje zmiana polegająca na braku sugestii interpretacyjnej w temacie wypracowania-do tej pory zdający miał sformułowany w temacie problem.
Uznano, że skoro szkoła ponadgimnazjalna ma przygotować młodego człowieka do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, to jest to droga właściwa, gdyż otwierając tom poetycki w księgarni, nikt nie znajduje pod wierszami sugestii interpretacyjnej. Przedstawiona zmiana wymaga więc od zdającego inwencji, dojrzałości intelektualnej, wyobraźni i tzw. czucia tekstu, a przede wszystkim jego samodzielnej interpretacji.
Zajęcia prowadzone w „Scientii” są dostosowane do nowej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego. Ich celem jest takie przygotowanie uczniów, aby z powodzeniem sprostali przedstawionym wymaganiom.
Popularne kierunki
Uczący nauczyciele
Marek Styś
Nauczyciel-polonista w IV LO w Rzeszowie i Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale. Od 10 lat egzaminator OKE Kraków, przewodniczący zespołu egzaminatorów oceniających maturę pisemną i ustną z języka polskiego, trener nowej formuły matury (obowiązującej od 2015 roku) w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autor arkusza maturalnego z języka polskiego przygotowanego dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykładowca i prowadzący zajęcia kultury języka polskiego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Koordynator Objazdowego Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka Watch Docs w Rzeszowie. Edukator Wydawnictwa Szkolnego PWN, autor materiałów dydaktycznych, prowadzący warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Koordynator regionalny projektu edukacyjnego "Miłosz od Nowa" Centrum Edukacji Obywatelskiej i opiekun młodzieży w projekcie "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny." W Scientii od początku jej istnienia przygotowuje licealistów do matury ustnej i pisemnej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, osiągając 100% zdawalność.
Od września 2015 roku zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego zostaną podzielone na trzy bloki:
- język polski - powtórki z lektur i epok literackich (2 godziny tygodniowo)
- język polski - praca z arkuszem maturalnym PP (2 godziny tygodniowo)
- język polski - praca z arkuszem PR (2 godziny tygodniowo)

Każdy uczestnik będzie mógł wybrać typ zajęć odpowiadający jego potrzebom i możliwościom.

POWTÓRKI Z LEKTUR I EPOK LITERACKICH

- omówienie lektur obowiązujących na poziomie podstawowym egzaminu ustnego i pisemnego,
- ćwiczenia interpretacyjne oparte na fragmentach lektur obowiązkowych,
- powtórzenie niezbędnej na egzaminie maturalnym (ustnym i pisemnym) wiedzy na temat prądów literackich charakterystycznych dla każdej z epok literackich,
- omówienie najczęściej występujących w utworach tematów i motywów literackich.

PRACA Z ARKUSZEM MATURALNYM NA POZIOMIE PODSTAWOWYM będzie polegała na:

- omówieniu zadań egzaminacyjnych z arkusza podstawowego,
- opracowaniu strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych dostosowanej do indywidualnych możliwości zdającego,
- ćwiczeniach w rozwiązywaniu zadań z testu czytania ze zrozumieniem,
- ćwiczeniach w pisaniu rozprawki problemowej,
- ćwiczeniach w interpretacji tekstu poetyckiego.

PRACA Z ARKUSZEM MATURALNYM NA POZIOMIE ROZSZERZONYM będzie obejmowała:

- omówienie wymagań i zadań egzaminacyjnych poziomu rozszerzonego matury z języka polskiego,
- opracowaniu strategii wyboru i rozwiązywania zadania egzaminacyjnego dostosowanych do indywidualnych możliwości zdającego,
- ćwiczenia w pisaniu tekstu argumentacyjnego na poziomie rozszerzonym,
- ćwiczenia w pisaniu interpretacji porównawczej.

Przyjdź lub zadzwoń !

ul. Marszałkowska 9 (I piętro)
tel/fax (17) 8611718, 607994040
adres ukryty
35-215 Rzeszów